Maak een afspraak

Twijfelt u nog over een lidmaatschap? Neem gerust contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak. We kunnen dan alles samen met u doornemen.
Afspraak maken

Algemene voorwaarden

1. Aansluiting en jaarlijkse bijdrage
 1. MKB Den Haag is een stichting, die samenwerkt met De Koninklijke Vereniging MKB-Nederland en andere MKB afdelingen, echter onafhankelijk opereert.
 2. Ondernemingen kunnen zich aansluiten bij MKB Den Haag door betaling van een jaarlijkse bijdrage. Deze aansluiting wordt hierna verder aangeduid met de term “Lidmaatschap” en de aangeslotene met het “Lid” of de “Leden”.
 3. Het Lidmaatschap is gekoppeld aan een onderneming en is niet overdraagbaar.
 4. De kosten van MKB Den Haag worden gefinancierd door bijdragen van de Leden, subsidies, giften en sponsorgelden.
 5. Het Lidmaatschap wordt telkens aangegaan voor de duur van één Lidmaatschapsjaar. Een Lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Hierna verder aan te duiden als een “Lidmaatschapsjaar”.  
 6. Het Lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, behoudens tijdige opzegging (zie artikel 2).
 7. Leden ontvangen voor de betaling van de jaarlijkse bijdrage voorafgaand aan het Lidmaatschapsjaar een factuur in Euro’s vrij van B.T.W. van MKB Den Haag. Betaling van de jaarlijkse bijdrage voor het Lidmaatschap dient plaats te vinden binnen drie weken na ontvangst van de factuur.
 8. Leden die gedurende een Lidmaatschapsjaar Lid worden, betalen tot 1 juli de volledige jaarlijkse bijdrage, vanaf 1 juli betalen zij de helft van de jaarlijkse bijdrage. Het Lidmaatschap gaat in per datum van inschrijving, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Beëindiging van de aansluiting
 1. Zowel MKB Den Haag als het Lid kunnen het Lidmaatschap schriftelijk beëindigen tegen het einde van een Lidmaatschapsjaar. Opzegging dient een maand voor aanvang van het nieuwe Lidmaatschapsjaar (dus vóór 1 december) plaats te vinden. Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, dan eindigt het Lidmaatschap pas tegen het einde van het volgende Lidmaatschapsjaar en is dus ook de jaarlijkse bijdrage over dat Lidmaatschapsjaar verschuldigd.
 2. Daarnaast kan het Lidmaatschap, zonder verdere ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang tussentijds worden beëindigd door MKB Den Haag in de navolgende gevallen:
  a. Een Lid komt de regels die ingevolge het Lidmaatschap gelden niet na of gedraagt zich op een wijze die niet betamelijk is in het maatschappelijk verkeer;
  b. Indien een Lid ondanks schriftelijke aanmaning gedurende 30 dagen in gebreke blijft de jaarlijkse bijdrage te voldoen;
  c. Bij strafrechtelijke veroordeling, faillissement, schuldsanering of surseance van betaling van het Lid.
  d. Andere zwaarwegende redenen ter beoordeling van het bestuur van MKB Den Haag (bijv. wanneer negatieve publiciteit voor MKB Den Haag en/of haar Leden te duchten is).
 3. Bij opzegging gedurende een Lidmaatschapsjaar vindt geen restitutie van (de) betaalde jaarlijkse bijdrage(n) plaats.

3. Evenementen
 1. Personen en bedrijven kunnen aan evenementen van MKB Den Haag deelnemen door middel van aanmelding via de website van MKB Den Haag of op uitnodiging van MKB Den Haag. Aan evenementen kunnen in voorkomend geval ook niet-Leden deelnemen.
 2. Het aantal deelnemers aan evenementen van MKB Den Haag kan worden gemaximeerd. De deelnemers aan het evenement worden dan bepaald op basis van de volgorde van aanmelding. Leden hebben in dat geval voorrang op niet-Leden.
 3. Aan deelname aan een evenement kunnen kosten verbonden zijn (bijvoorbeeld kosten voor entree, garderobe of consumpties).
 4. In geval van een no-show heeft MKB Den Haag het recht om een redelijk bedrag aan gemaakte kosten aan de deelnemer in rekening te brengen.
 5. MKB Den Haag behoudt zich het recht voor om een evenement te allen tijde te annuleren, te onderbreken of te staken, zonder gehoudenheid onkosten of schade te vergoeden.
 6. MKB Den Haag kan te allen tijde zonder opgave van redenen een uitnodiging voor een evenement intrekken of deelname van een persoon of bedrijf aan een evenement weigeren of de toegang aan diegene ontzeggen, ook nadat de deelname aan het evenement reeds is bevestigd.
 7. Deelnemers aan een evenement zijn verplicht zich te houden aan de toepasselijke (huis)regels van MKB Den Haag, de evenementenlocatie en de organisator van het evenement. Zij dienen zich te houden aan de instructies die door het personeel van de evenementenlocatie en MKB Den Haag worden gegeven. Deelnemers dienen zich bovendien te onthouden van ongewenst of agressief gedrag of andere gedragingen of uitlatingen waardoor de belangen van MKB Den Haag, haar leden, partners of andere relaties kunnen worden geschaad.
4. Gegevensverwerking
 1. Persoonsgegevens worden verwerkt conform de Privacyverklaring van MKB Den Haag.
5. Informatie
 1. De informatie die wordt verstrekt via de website, op evenementen of in correspondentie, de vormgeving, huisstijl en logo’s van MKB Den Haag mogen niet zomaar worden gekopieerd of gebruikt. Hiervoor is toestemming van MKB Den Haag nodig.
6. Aansprakelijkheid
 1. MKB Den Haag stelt haar correspondentie, nieuwsbrieven en evenementen met zorg samen. Het kan soms gebeuren dat informatie niet klopt of niet meer actueel is. Informatie is bovendien vaak van algemene aard en in het bijzonder niet voor persoonlijke situaties geschreven. MKB Den Haag is daarom niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk als daardoor schade wordt geleden.
 2. MKB Den Haag is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor informatie, acties of aanbiedingen die via MKB Den Haag zijn aangeboden door derden.
 3. MKB Den Haag is, behoudens opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor letsel, vermissing of ontvreemding van zaken of andere nadeel dat tijdens of als gevolg van een evenement ontstaat.
7.Toepasselijk recht
 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.


Verantwoordelijke voor dit speerpunt

Post- en bezoekadres

Volg ons op social media
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
KvK: 40410455
info@mkbdenhaag.nl

Lid worden

Als u kiest voor MKB Den Haag, dan kiest u voor een actief netwerk waarin u kennismaakt met steeds nieuwe zakelijk ingestelde en actieve ondernemers. MKB Den Haag kent een gestage aanwas van nieuwe leden.
Word lid
All rights are reserved © MKB Den Haag 2024
Bescherming persoonsgegevensAlgemene voorwaardenCookieverklaring